Logopedie bij volwassenen


Belemmeringen bij het spreken kunnen grote problemen geven in de dagelijkse communicatie. Ook kunnen problemen bij het spreken moeilijkheden geven bij het uitoefenen van uw beroep. Wij kunnen u helpen bij alle aspecten van de communicatie.

Stemproblemen
Een stem kan hees of schor klinken. Ook kan spreken vermoeiend of zelfs pijnlijk zijn. Langdurig de stem verkeerd gebruiken of overbelasten kan zelfs leiden tot de vorming van stembandknobbeltjes. Afwijkingen aan de stembanden kunnen verminderde stemmogelijkheden geven, zoals bijvoorbeeld bij een  stembandverlamming.  Met de logopedist wordt er gewerkt aan een juiste houding, een goede spreekademhaling en een ontspannen stemgebruik. Daarnaast kan er manuele larynxfacilitatie worden toegepast. Dit is een techniek waarbij de spieren van de mondbodem, hals, nek en schouders via stretchen oftewel rekken in ontspanning worden gebracht, zodat het stemgeven een stuk gemakkelijker gaat.
We
kijken hoe u uw stem gebruikt in dagelijkse situaties. U krijgt oefeningen waarmee u thuis kunt werken aan het  verbeteren van de stemkwaliteit. Veel  mensen met stemklachten worden eerst gezien en naar logopedie verwezen door de KNO-arts. Met de resultaten en de gegevens van de KNO-arts beoordelen wij in hoeverre de stemkwaliteit door middel van adem- en stemoefeningen te verbeteren is. Soms moet er eerst chirurgisch ingegrepen worden. Hierna volgt logopedische therapie om de stem zo goed mogelijk te leren gebruiken. Wij begeleiden u bij het weer gaan belasten van de stem in  de werk en/of leefsituatie

Globusgevoel
Bij een globusgevoel heb je het gevoel dat er een brok in de keel zit. Soms is er ook moeite met slikken, het gevoel van een haartje, graatje of slijmprop in de keel of iets dat je niet kan wegslikken. Als er geen medische oorzaak wordt gevonden, is de oorzaak van het globusgevoel spanning.  Wij helpen u, bijvoorbeeld door het toepassen van manuele larynx facilitatie, deze spanning te verminderen.

Chronische hoestklachten
Mensen die veel hoesten kunnen vaak geholpen worden met medicamenteuze behandeling, maar soms blijven er klachten bestaan of is het onduidelijk waar het vele hoesten vandaan komt. We spreken dan van chronische hoestklachten en daarmee kan de logopedist helpen. Yvonne te Nijenhuis is getraind in het toepassen van het SPEICH-C programma, waarbij met therapie op maat chronische hoestklachten behandeld kunnen worden. Ook manuele larynxfacilitatie kan een goed effect hebben op de klachten en wordt zo nodig toegepast.

Ademproblemen
Problemen met de ademhaling kunnen een oorzaak zijn van stemproblemen, maar kunnen ook op zichzelf staan zoals bij hyperventilatie of COPD.

Hyperventilatie is een manier van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra koolzuur (CO2) wordt uitgeademd. Symptomen die vaak genoemd worden zijn duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm) en als een vrijwel constante manier van ademen (chronische vorm). Tijdens de behandeling krijgt u inzicht in de problemen die met hyperventilatieklachten samenhangen en leert deze oplossen. Er wordt een functioneel adempatroon in rust en tijdens spreken aangeleerd en u leert een aanval van hyperventilatie af te breken.

COPD: Door de spanning en de kortademigheid is iemand met COPD vaak in een minder gunstig adempatroon terecht gekomen. Ontspannings- en houdingsoefeningen zijn daarom belangrijk. Onze behandeling zal vooral gericht zijn op het omgaan met de eigen longinhoud. U leert uw ademverdeling hierop in diverse situaties aan te passen. Ook leert u hoe u uw adem en stem ontspannen kunt gebruiken. Door inzicht te krijgen in uw eigen adempatroon leert u wat u moet doen bij dreigende of plotselinge benauwdheid. Hierdoor zal een aanval niet onnodig verlengd worden en zal er geen paniek ontstaan. Ademoefeningen maar ook stemoefeningen zorgen er voor dat het spreken minder moeite kost.                                  

Articulatie
Articuleren is het vormen van spraakklanken door het maken van bewegingen in de mond-, neus- en keelholte. Bij een onduidelijke articulatie worden spraakklanken niet goed gevormd. Hierdoor kan het spreken minder goed verstaanbaar worden. Dit kan niet alleen bij het werk, maar ook in de dagelijkse communicatie problemen geven. Wij kunnen u helpen beter verstaanbaar te leren spreken.

COVID-19
Als u een Covid-19 infectie hebt doorgemaakt (Corona) kan het zijn dat u moeilijkheden hebt met spreken, ademhalen of dat er (ver)slik-, hoest- of stemklachten zijn. Wij kunnen helpen met:
-het verbeteren van de ademhaling
-het verbeteren van de stemfunctie. Door kunstmatige beademing op de Intensive Care kunnen de stembanden beschadigen, waardoor de stem minder krachtig is. Door stemoefeningen kan de stem verbeteren.
-het verbeteren van de slikfunctie. Na een verblijf op de Intensive Care kunnen problemen met het slikken optreden. Wij kunnen helpen met slikadviezen zoals het vinden van de juiste houding tijdens het eten en drinken en/of het aanpassen van de voeding, waardoor slikken eenvoudiger wordt en de kans op verslikken kleiner.
-het verminderen van het hoesten. Hebt u chronische hoestklachten die ook na behandeling door een arts blijven bestaan, dan kan logopedie helpen bij het leren onderdrukken van de hoestprikkel.

Dysartrie
Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door beschadiging van het zenuwstelsel. Spieren die nodig zijn voor het ademen, de stem en de uitspraak werken onvoldoende. Een onduidelijke uitspraak, een te zachte/hese stem, eentonig of nasaal spreken of een combinatie hiervan zorgt ervoor dat mensen met dysartrie moeilijk te verstaan zijn. Naast spraakstoornissen kunnen zich ook eet- en drinkproblemen voordoen. Wij kunnen u helpen om zo lang mogelijk duidelijk te kunnen blijven spreken en normaal te blijven eten en drinken.

Afasie
Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door hersenletsel in de linkerhersenhelft. De hersenen zijn aangetast door een tekort aan zuurstof. Een veel voorkomende oorzaak van afasie is een beroerte. Er kunnen problemen ontstaan met het begrijpen van de taal, spreken, lezen en schrijven. Afasie verschilt in aard en in ernst van persoon tot persoon. Wij werken aan het verbeteren van de communicatiemogelijkheden. Dat kan ook betekenen dat er moet worden gezocht naar alternatieve communicatiemiddelen.

Eet- en drinkproblemen
Een slikstoornis kan ontstaan na hersenletsel, een aandoening in het zenuwstelsel of na een operatie in het hoofd/halsgebied. Het leidt tot veelvuldig verslikken en dit kan leiden tot  ernstige medisch gevolgen, zoals een longontsteking. Wij kunnen u adviseren en begeleiden.

Stotteren
In Nederland stotteren tussen de 150.000 en 200.000 mensen. In principe is stotteren een timingsprobleem. De spieren die mensen tijdens het spreken gebruiken moeten allen op het juiste moment met de juiste hoeveelheid kracht in de juiste richting aangestuurd worden. Bij mensen die stotteren is deze timing zwakker. Er zijn veel vormen van stotteren. De één herhaalt lettergrepen, woorden of zinsdelen. De ander blijft hangen op bepaalde letters, houdt klanken lang aan of blokkeert helemaal. Een standaardtherapie voor stotteren is er niet. Afhankelijk van uw  hulpvraag kiezen wij voor een bepaalde aanpak. Het is mogelijk aandacht te besteden aan het oefenen van spreektechnieken, handig stotteren en /of spanningen en negatieve emoties in spreeksituaties aan te pakken.We volgen bij de therapie de aanbevelingen van de Richtlijn Stotteren (2014). Deze is ook verschenen in een versie die speciaal geschreven is voor cliënten.

Supragastrisch boeren
Supragastrisch boeren ontstaat wanneer lucht in de slokdarm wordt geperst of gezogen doordat de slokdarmspieren worden ontspannen, terwijl gelijktijdig wordt ingeademd tegen een gesloten luchtpijp. Deze lucht wordt vrijwel meteen uitgeboerd, wat sociaal gezien erg onwenselijk is. Onze behandeling is gericht op bewustwording van het ontstaan van het boeren, mogelijke oorzaken ervan, bewustwording van de spieren in het hoofdhalsgebied, ontspanning hiervan en ademhaling.

Aerofagie
Aerofagie is een aandoening er te veel lucht wordt ingeslikt, dat in het maagdarmkanaal terecht over een goede manier van kauwen en slikken, waardoor niet te veel lucht naar binnen wordt gehapt.